Civil Engineering Association

Full Version: NETHERLANDS - 6770-NEN-1997 - Steel
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
6770-NEN-1997 - Steel OK

[Image: info.png]
Voorwoord
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 6773 en NEN 6774 op het Bouwbesluit te
realiseren.
Ook zijn inhoudelijke wijzigingen opgenomen.
Ook wordt met dit wijzigingsblad de samenhang tussen (delen van) de norm en de daarbij benodigde
andere normen, voorheen weergegeven in de normatieve bijlage A, overgebracht naar de nieuw
gepubliceerde norm NEN 2000 “Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de
bouwregelgeving”.
Dit vindt zijn weerslag in bijlage A, waaruit deze verwijzingsinformatie is verwijderd en alleen nog de
titels zijn vermeld van de normen en ander publicaties waarnaar alleen ter informatie is verwezen. De
status van de nieuwe bijlage A is hierbij informatief geworden.
Hoofdstuk 2 “Normatieve verwijzingen” is voor het bovenstaande aangepast en geeft nu een overzicht
van de titels van de normen waarnaar NEN 6770 direct (normatief) verwijst.
Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
NEN 6770:1997/A1:2001

[Image: screen.png]
[Image: 13876065407718841132.jpg]

[Image: Download.png]

***************************************
Content of this section is hidden, You must be registered and activate your account to see this content. See this link to read how you can remove this limitation:

http://forum.civilea.com/thread-27464.html
***************************************


[Image: mirror.png]
***************************************
Content of this section is hidden, You must be registered and activate your account to see this content. See this link to read how you can remove this limitation:

http://forum.civilea.com/thread-27464.html
***************************************

or
***************************************
Content of this section is hidden, You must be registered and activate your account to see this content. See this link to read how you can remove this limitation:

http://forum.civilea.com/thread-27464.html
***************************************